ഗൂഗിൾ വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അമർകോഷിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അമർകോഷിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

ലോഗിൻ പേര് എഴുതേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.
പാസ്‌വേഡ് നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.
എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക :