പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സ്വാപം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സ്വാപം   നാമം

അർത്ഥം : ഉറങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി

ഉദാഹരണം : ഉറക്കത്തിനായി രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉറക്കം, നിദ്ര, ശയനം, സംവേശം, സുപ്തി, സുഷുപ്തി, സ്വപ്നം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

सोने की क्रिया।

सोने से शरीर को आराम मिलता है।
शयन, सयन, सोना

A natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended.

He didn't get enough sleep last night.
Calm as a child in dreamless slumber.
sleep, slumber