പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സ്വഭാവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സ്വഭാവം   നാമം

അർത്ഥം : വ്യക്‌തിയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വസ്‌തുവില്‍ എപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാന അല്ലെങ്കില്‍ പ്രധാന ഗുണം.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ സ്വഭാവത്തില് ലജ്ജശീലം ഉണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, ഗുണവിശേഷം, ചായ്വ്, ചിത്തവൃത്തി, ചേഷ്ടിതം, ജന്മംപ്രകൃതി, ത്ന്മവ, ധർമ്മം, നിസർഗ്ഗം, പെരുമാറ്റരീതി, പ്രകൃതം, പ്രകൃതി, ഭാവം, മനോഗതി, മനോഭാവം, മനോവികാരം, രീതി, ലക്ഷണം, വിശേഷത, വ്യക്‌തിവൈശിഷ്ട്യം, വർഗ്ഗലക്ഷണം, ശീലം, സംസിദ്ധി, സഹജഗുണം, സ്വത്വഭാവം, സ്വഭാവികത്വം, സ്വരൂപം, സർഗ്ഗം

व्यक्ति या वस्तु में सदा प्रायः एक-सा बना रहने वाला मूल या मुख्य गुण।

वह स्वभाव से शर्मीला है।
अनूक, अयान, अवग्रह, ढब, धरम, धर्म, निसर्ग, प्रकृति, प्रवृत्ति, फ़ितरत, फितरत, मिज़ाज, मिजाज, वृत्ति, सिफत, सिफ़त, सुभाव, स्पिरिट, स्वभाव

The essential qualities or characteristics by which something is recognized.

It is the nature of fire to burn.
The true nature of jealousy.
nature

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ ഉള്‍ളിലെ ഗുണം

ഉദാഹരണം : വാഴപ്പഴം,പപ്പായ, ആത്തയ്ക്ക, എന്നിവ ശീതസ്വഭാവം ഉള്‍ളവയും ഉള്ളി,ഇഞ്ചി,വെളുത്തുള്‍ലി എന്നിവ ഉഷ്ണ സ്വഭാവം ഉള്‍ളവയും ആകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ഗുണം

किसी वस्तु के गुण का सूचक।

केला, पपीता, सीताफल आदि ठंड़े तासीर के तथा अदरक,लहसुन, प्याज आदि गरम तासीर के होते हैं।
तासीर

അർത്ഥം : സ്വാഭാവികമായ പ്രവൃത്തി.

ഉദാഹരണം : ചെറിയ കാര്യത്തിനായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അഞ്ജലിയുടെ സ്വഭാവമാണ് .

പര്യായപദങ്ങൾ : പ്രാകൃതം, ശീലം

स्वाभाविक प्रवृत्ति।

थोड़ी सी बात पर नाराज़ हो जाना अंजली की सहजवृत्ति है।
सहज प्रवृत्ति, सहज स्वभाव, सहजवृत्ति

Inborn pattern of behavior often responsive to specific stimuli.

The spawning instinct in salmon.
Altruistic instincts in social animals.
inherent aptitude, instinct

അർത്ഥം : ജീവിതത്തില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, പെരുമാറ്റം എന്നിവയുടെ സ്വരൂപം അത് ഒരാളുടെ യോഗ്യത, മനുഷത്വം എന്നിവയുടെ സൂചകങ്ങള്‍ ആകുന്നു

ഉദാഹരണം : സ്വഭാവം മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യതയെ കുറിക്കുന്നു

जीवन में किए जाने वाले कार्यों या आचरणों का स्वरूप जो किसी की योग्यता, मनुष्यत्व आदि का सूचक होता है।

चरित्र मनुष्य की योग्यता को दर्शाता है।
चरित्र

The inherent complex of attributes that determines a persons moral and ethical actions and reactions.

Education has for its object the formation of character.
character, fiber, fibre

അർത്ഥം : ജീവിത കാലത്ത്‌ പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റ രീതികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്

ഉദാഹരണം : അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, ഉപചാരം, ഗുണവിശേഷം, ചിത്തവൃത്തി, ചേഷ്ടിതം, ജന്മൃപ്രകൃതി, തന്മക, പെരുമാറ്റം, പ്രകൃതം, പ്രകൃതി, പ്രവണത, മനോഗതി, മനോഭാവം, മനോവികാരം, രീതി, ലക്ഷണം, വിശേഷത, വ്യക്‌തിവൈശിഷ്‌ട്യം, ശീലം, സഹജഗുണം, സർഗ്ഗം

जीवन में किया जाने वाला आचरण या कार्य।

उसके चरित्र की प्रशंसा सभी लोग करते हैं।
आचार, चरित, चरित्र, चाल-चलन, चाल-ढाल, चालचलन, चालढाल, रंग-ढंग, रंगढंग

Manner of acting or controlling yourself.

behavior, behaviour, conduct, doings