പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സുപര്ണ്ണക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സുപര്ണ്ണക   നാമം

അർത്ഥം : ഗരുഡൻ മുതലായ ദിവ്യ പക്ഷികൾ

ഉദാഹരണം : സുപര്ണ്ണകൻ മുരിവേറ്റ് വീണൂ

गरुड़ अथवा कोई दिव्य पक्षी।

सुपर्णक घायल होकर गिर पड़ा।
सुपर्णक