പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്തു്‌ മുതലായവയുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : പണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, ഉപയോഗം, വിനിമയം, വിതരണം എന്നിവയെ കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം.

ഉദാഹരണം : അയാള്ക്കു് അര്ഥ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചു നല്ല വിവരമുണ്ടു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അര്ഥ ശാസ്ത്രം, ധനം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह शास्त्र जिसमें अर्थ या धन-सम्पत्ति की उत्पत्ति, उपयोग, विनिमय और वितरण का विवेचन होता है।

वह अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञाता है।
अर्थ विज्ञान, अर्थ शास्त्र, अर्थ-विज्ञान, अर्थ-शास्त्र, अर्थविज्ञान, अर्थशास्त्र

The branch of social science that deals with the production and distribution and consumption of goods and services and their management.

economic science, economics, political economy