പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സംക്രാന്തി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : സൂര്യന്‍ ഒരു രാശിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു രാശിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന കൃത്യമായ സമയം.

ഉദാഹരണം : ചില പഞ്ചാംഗങ്ങളില്‍ മാസപ്പിറവിയുടെ ആരംഭം സംക്രാന്തിയില്‍ തുടങ്ങുന്നു.


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

ठीक वह समय जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है।

कुछ तिथिपत्रों में महीने का आरम्भ संक्रांति से होता है।
संक्रमण-काल, संक्रांत, संक्रांति, संक्रान्त, संक्रान्ति, सङ्क्रमण काल, सङ्क्रान्त, सङ्क्रान्ति

അർത്ഥം : സൂര്യന്‍ ഒരു രാശിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.

ഉദാഹരണം : സംക്രമണത്തിന്റെ സമയം നിശ്ചിതമാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : സംക്രമണം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

सूर्य की एक राशि से निकलकर दूसरी में प्रवेश करने की क्रिया।

संक्रमण का समय निश्चित होता है।
पर्व, संक्रमण, संक्रांति, संक्रान्ति, सङ्क्रमण, सङ्क्रान्ति

The act of passing from one state or place to the next.

passage, transition