പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സംകല്പ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സംകല്പ   നാമം

അർത്ഥം : ദക്ഷന്റെ ഒരു പുത്രി

ഉദാഹരണം : സംകല്പയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വർണ്ണനകൾ പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം

दक्ष प्रजापति की एक कन्या।

संकल्पा का वर्णन पुराणों में मिलता है।
संकल्पा

An imaginary being of myth or fable.

mythical being