പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീരാഗം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ശ്രീരാഗം   നാമം

അർത്ഥം : സമ്പൂർണ്ണ ജാതിയിൽപെട്ട ഒരു രാഗം

ഉദാഹരണം : ശ്രീയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട രാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു

संपूर्ण जाति का एक राग।

श्री से कई राग उत्पन्न हुए हैं।
श्री, श्री राग, श्रीराग

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode