പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ശുക്ളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ശുക്ളം   നാമം

അർത്ഥം : ശരീരത്തിലെ ഒരു ധാതു അതില്‍ നിന്ന് ശക്തിയും തേജസ്സും കാന്തിയും സന്താനവും ഉണ്ടാകുന്നു

ഉദാഹരണം : അവന്‍ ധാതു സംബന്ധമായ രോഗത്താല്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ധാതു

शरीर की वह धातु जिससे उसमें बल, तेज और कान्ति आती है और सन्तान उत्पन्न होती है।

वह वीर्य संबंधी रोग से पीड़ित है।
इंद्रिय, इन्द्रिय, धातु, धातुप्रधान, धातुराजक, नुत्फा, पुंसत्व, पुंस्त्व, बीज, मज्जारस, रेत, रेतन, रेतस्, रेत्र, वीर्य, वृष्ण्य, शुक्र, शुचीरता, शुचीर्य, शुटीर्य, हिरण्य, हीर

The thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract.

come, cum, ejaculate, seed, semen, seminal fluid