പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വൈഖരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വൈഖരി   നാമം

അർത്ഥം : വിദ്യയുടെയും വാക്കിന്റേയും അധികാരിയായ ദേവി

ഉദാഹരണം : സരസ്വതിയുടെ വാഹനം ഹംസം ആകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ബ്രാഹ്മി, മഹാശ്വേത, വാഗ്ദേവത, വാണി, വിമല, ശാരദ, സരസ്വതി

Hindu goddess of learning and the arts.

sarasvati