പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വെള്ളം   നാമം

അർത്ഥം : വള്ളത്തിൽ ദ്വാരം വഴി വെള്ളം വരുന്നത്

ഉദാഹരണം : നാവികൻ കഴിക്കുന്നതിനായി വള്ളത്തിൽ കയറിയ വെള്ളം എടുത്തു

नाव में वह स्थान जहाँ पानी रिसकर या छेदों से आकर इकट्ठा होता है।

नाविक ने गमतखाने में एकत्रित पानी को उलीच दिया।
गमतखाना, गमतरी, बंधाल

അർത്ഥം : വെള്ളം പോലെ നേര്ത്തത്.

ഉദാഹരണം : രമേശിന്റെ ചോര വെള്ളമായിഇത് പാല്‍ അല്ല വെള്ളമാണ്

वह वस्तु जो पानी के समान पतली हो।

रमेश का खून पानी हो गया है।
यह दूध नहीं पानी है।
पानी

അർത്ഥം : കമ്പനിയിൽ നിർമ്മിച്ച പാല്

ഉദാഹരണം : ഇന്നലെ വാങ്ങിയ പാലിൽ നിറയെ വെള്ളം ആയിരുന്നു

चक्की के चारों ओर बना हुआ घेरा।

पिसा हुआ आटा गरंड में ही गिरता है।
गरंड

അർത്ഥം : വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന

ഉദാഹരണം : കക്ക, ഒച്ച് മുതല്ലയവ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്

गंगा के किनारे की बालू या मिट्टी।

गंगौटी में सीप, घोंघे आदि जलीय जीव मिलते हैं।
गंगौटी, गंगौती

അർത്ഥം : നദി, ജലാശയം, മഴ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടു കിട്ടുന്ന ജല സമ്പത്തുകൊണ്ടു കുടി, കുളി, വയല്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേരുന്നു.

ഉദാഹരണം : വെള്ളം ജീവന്റെ ആധാരമാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അംബകം, അംബു, അംഭസ്സു്‌, അപ്പു്‌, അഭ്രപുഷ്പം, അഭ്വം, അമൃതം, ഉദകം, കം, കബന്ധം, കമലം, കീലാലം, കീലാലകം, ക്ഷീരം, ജലം, ജീവനം, തോയം, ദകം, നാരം, നീരം, പയസ്സ്‌, പാഥം, പാഥസ്സു്‌, പാനീയം, പുഷ്കരം, ഭുവനം, മൃദുലം, രസം, വനം, വാജം, വാരി, വാര്‍, വ്യോമം, ശംബരം, ശീതം, സര്വ്വതോമുഖം, സലിലം, സുമം

नदी, जलाशय, वर्षा आदि से मिलने वाला वह द्रव पदार्थ जो पीने, नहाने, खेत आदि सींचने के काम आता है।

जल ही जीवन का आधार है।
अंध, अंबु, अंभ, अक्षित, अन्ध, अपक, अम्बु, अर्ण, अस्र, आब, इरा, उदक, उदक्, ऋत, कांड, काण्ड, कीलाल, घनरस, घनसार, जल, तपोजा, तामर, तोय, दहनाराति, धरुण, नलिन, नार, नीर, नीवर, पय, पानी, पुष्कर, योनि, रेतस्, वसु, वाज, वारि, शबर, शवर, शवल, सलिल, सवर, सवल