പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വിപരീത പദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വിപരീത പദം   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് എതിരായി അര്ത്ഥം5 നല്കുന്ന മറ്റൊരു ശബ്ദം.

ഉദാഹരണം : പകലിന്റെ വിപരീതം രാത്രിയാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : വിപരീതം, വിരുദ്ധപദം

एक शब्द के विचार से उसके अर्थ के विपरीत अर्थ देनेवाला दूसरा शब्द।

दिन का विलोम रात है।
विपरीतार्थक शब्द, विरुद्धार्थी, विलोम

A word that expresses a meaning opposed to the meaning of another word, in which case the two words are antonyms of each other.

To him the antonym of `gay' was `depressed'.
antonym, opposite, opposite word

വിപരീത പദം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഒരു വാക്കിന്റെ അര്ഥം മറ്റൊന്നിന് എതിരായി വരുക

ഉദാഹരണം : ജലത്തിന്റെ വിപരീത പദം എഴുതുക

പര്യായപദങ്ങൾ : എതിർ പദം

जिसका अर्थ किसी शब्द के अर्थ के विपरीत हो।

जल का विलोम शब्द लिखिए।
विरुद्धार्थी, विलोम