പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വിദ്രുമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വിദ്രുമം   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു തരത്തിലുള്ള സമുദ്ര ജീവികളുടെ ചുകന്ന നിറത്തിലുള്ള ശരീര സ്രവം ഇതിനെ നവരത്നങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്

ഉദാഹരണം : പ്രവാളം വിലപിടിച്ച രത്നമാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : പവിഴം, പ്രവാളം

The hard stony skeleton of a Mediterranean coral that has a delicate red or pink color and is used for jewelry.

coral, precious coral, red coral