പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വല്ലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വല്ലി   നാമം

അർത്ഥം : ഭൂമിയില് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ഏതിനെ എങ്കിലും ആശ്രയിച്ച്‌ കയറുന്ന സുന്ദരമായ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ചെടി.

ഉദാഹരണം : ലത വലിയ മരങ്ങളുടെ സഹായത്താല്‍ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : പ്രതതി, പ്രതാനിനി, ലത, വല്ലരി, വല്ലിക, വള്ളി, വള്ളിക്കൊടി, വള്ളിചെടി, വേല്ലി, വ്രതതി

जमीन पर फैलने या किसी आधार पर चढ़ने वाला कोमल पतला पौधा।

लता बड़े पेड़ों के सहारे भी ऊपर चढ़ती है।
बल्ली, बेल, लता, लती, वल्लरि, वल्लरी, वल्लि, वल्लिका, वल्ली, वीरुध, वेल्लि, व्रतति, व्रतती, शिफा, स्कंधा, स्कन्धा

A plant with a weak stem that derives support from climbing, twining, or creeping along a surface.

vine

അർത്ഥം : ജനങ്ങള് വസിക്കുന്ന സൌരയൂഥത്തിലെ ഒരു ഗൃഹം.

ഉദാഹരണം : ചന്ദ്രന്‍ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണു്. ഹിന്ദു ധര്മ്മഗ്രന്ധങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു ഭൂമി ശേഷന്‍ എന്ന സര്പ്പത്തിന്റെ ഫണത്തിന്മേല്‍ അടയാളം പോലെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അചല, അനന്ത, ഉര്വിട, കാശ്യപി, ക്ഷിതി, ക്ഷോണി, ജഗതി, ജഗത്തു്‌, ജ്യ, ധര, ധരണീ, ധരിത്രി, ധാത്രി, പാരിടം, പൃധ്വി, ഭുവു്‌, ഭൂഗര്ഭം, ഭൂഗോളം, ഭൂമിക, ഭൂമുഖം, ഭൂലോകം, മന്നിടം, മന്നു്‌, മഹീതലം, മാത, മേദിനി, രസ, ലോകം, വല്ലിക, വസുധ, വസുമതി, വാസുര, വിശ്വംഭര, സര്വം, സ്ത്ഥിര

सौर जगत का वह ग्रह जिस पर हम लोग निवास करते हैं।

चन्द्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है।
अचलकीला, अचला, अदिति, अद्रिकीला, अपारा, अवनि, अवनी, अहि, आदिमा, इड़ा, इरा, इल, इला, इलिका, उदधिमेखला, उर्वि, केलि, क्षिति, खगवती, जगद्योनि, जगद्वहा, जमीं, जमीन, ज़मीं, ज़मीन, तप्तायनी, तोयनीबी, देवयजनी, धरणि, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, धरुण, धात्री, पुहमी, पुहुमी, पृथिवी, पृथिवीमंडल, पृथिवीमण्डल, पृथ्वी, पोहमी, प्रथी, प्रियदत्ता, बीजसू, भू, भूतधात्री, भूमंडल, भूमण्डल, भूमिका, भूयण, मला, महि, मही, मेदिनी, यला, रत्नगर्भा, रत्नसू, रत्नसूति, रसा, रेणुका, रेनुका, वसनार्णवा, वसुंधरा, वसुधा, वसुन्धरा, विपुला, विश्वंभरा, विश्वगंधा, विश्वगन्धा, विश्वधारिणी, विश्वम्भरा, वैष्णवी, सुगंधिमाता, सुगन्धिमाता, सोलाली, हेमा

അർത്ഥം : ഗര്ഭം ധരിച്ചു സന്താനോല്പത്തിക്കു സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജാതിയിലെ രണ്ടു ഭേദങ്ങളില്‍ ഒന്നു.

ഉദാഹരണം : ഇന്നത്തെ മഹിളകള് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പുരുഷന്മാര്ക്കു തുല്യരായിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അംഗന, അബല, ഇട്ടിയമ്മ, കന്യക, കുഴലാള്, കുഴലി, കൂന്തലാള്, ചപല, തരുണി, നാരി, നിതംബവതി, നിതംബിനി, പെണ്കിടാവു്‌, പെണ്പിരന്നവര്‍, പേണ്കുട്ടി, പ്രതീദര്ശിനി, ബാല, മങ്ക, മടന്ത, മടവാര്‍, മഹിള, മാതു്, മാതു്‌, മാനിനി, യുവതി, യോഷ, യോഷിത്തു്‌, ലലന, വനിത, വാമ, വാസുര, സീമന്തിനി, സ്ത്രീ

मनुष्य जाति के जीवों के दो भेदों में से एक जो गर्भ धारण करके संतान उत्पन्न कर सकती है।

आज की महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं।
अंगना, अबला, औरत, ज़न, जोषिता, तनु, तिय, तिरिया, तीव, त्रिया, नार, नारी, बैयर, भाम, भामा, भामिनी, महिला, मानवी, मानुषी, मेहना, योषिता, रमणी, लुगाई, लोगाई, वनिता, वामा, वासिता, वासुरा, सुनंदा, सुनन्दा, स्त्री

A person who belongs to the sex that can have babies.

female, female person

അർത്ഥം : ചെറു പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീപ്രത്യേകിച്ചും അവിവാഹിത.

ഉദാഹരണം : പെണ്കുട്ടികള്‍ പാവക്കുട്ടികളുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അംഗന, അബല, കന്യക, കുട്ടി, കുഴലാള്‍, കുഴലി, കൂന്തലാള്, ചപല, തരുണി, നാരി, നിതംബവതി, നിതംബിനി, പെണ്കിടാവു്‌, പെണ്കുട്ടി, പെണ്പിറന്നവര്‍, പ്രതീപദര്ശിനി, ബാല, ബാലിക, മങ്ക, മടന്ത, മടവാര്‍, മഹിള, മാതു്‌, മാനിനി, യുവതി, യോഷ, യോഷിത്തു്, ലലന, വനിത, വാമ, വാസുര, സീമന്തിനി

छोटी अवस्था की स्त्री, विशेषकर अविवाहित।

लड़कियाँ गुड़ियों का खेल खेल रही हैं।
कन्या, छोकरी, छोरी, टिमिली, पृथुका, बच्ची, बाला, बालिका, लड़की

A youthful female person.

The baby was a girl.
The girls were just learning to ride a tricycle.
female child, girl, little girl