പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ലാഭകരമാക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : വ്യവഹാരം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവൃത്തിയില് വരുത്തുക

ഉദാഹരണം : പ്രകൃതിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയില് ഉപയോഗിക്കൂ സ്വന്തം തലച്ചോറ്‌ ഉപയോഗിക്കൂ.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉപകരിക്കുക, ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക, ഉല്പാകദനക്ഷമാക്കുക, പ്രയോജകീഭവിക്കുക, പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, വിനിയോഗിക്കുക

व्यवहार या काम में लाना।

प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का सही तरह से उपयोग करो।
अपने दिमाग का उपयोग करो।
इस्तेमाल करना, उपभोग करना, उपयोग करना, काम में लाना, ठिकाने लगाना, प्रयोग करना, बरतना, भोगना, वापरना