പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രീതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രീതി   നാമം

അർത്ഥം : ജോലി മുതലായവ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൃത്യ രീതി

ഉദാഹരണം : നീ ഈ രീതിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ പിന്നീട് വളരെ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടിവരും.

പര്യായപദങ്ങൾ : തരം, വിധം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

काम आदि करने की बँधी हुई शैली।

अगर तुम इस ढंग से काम करोगे तो आगे जाकर बहुत ही पछताओगे।
अंदाज, अंदाज़, अदा, करीना, क़ायदा, कायदा, कार्य विधि, कार्य शैली, कार्यशैली, ढंग, ढब, ढर्रा, तरीक़ा, तरीका, तर्ज, तौर, पद्धति, रविश, रीत, रीति, वतीरा, विधा, विधि, शैली

A way of doing something, especially a systematic way. Implies an orderly logical arrangement (usually in steps).

method

അർത്ഥം : വ്യക്‌തിയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വസ്‌തുവില്‍ എപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാന അല്ലെങ്കില്‍ പ്രധാന ഗുണം.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ സ്വഭാവത്തില് ലജ്ജശീലം ഉണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, ഗുണവിശേഷം, ചായ്വ്, ചിത്തവൃത്തി, ചേഷ്ടിതം, ജന്മംപ്രകൃതി, ത്ന്മവ, ധർമ്മം, നിസർഗ്ഗം, പെരുമാറ്റരീതി, പ്രകൃതം, പ്രകൃതി, ഭാവം, മനോഗതി, മനോഭാവം, മനോവികാരം, ലക്ഷണം, വിശേഷത, വ്യക്‌തിവൈശിഷ്ട്യം, വർഗ്ഗലക്ഷണം, ശീലം, സംസിദ്ധി, സഹജഗുണം, സ്വത്വഭാവം, സ്വഭാവം, സ്വഭാവികത്വം, സ്വരൂപം, സർഗ്ഗം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

व्यक्ति या वस्तु में सदा प्रायः एक-सा बना रहने वाला मूल या मुख्य गुण।

वह स्वभाव से शर्मीला है।
अनूक, अयान, अवग्रह, ढब, धरम, धर्म, निसर्ग, प्रकृति, प्रवृत्ति, फ़ितरत, फितरत, मिज़ाज, मिजाज, वृत्ति, सिफत, सिफ़त, सुभाव, स्पिरिट, स्वभाव

The essential qualities or characteristics by which something is recognized.

It is the nature of fire to burn.
The true nature of jealousy.
nature

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യം പരിതസ്ഥിതി എന്നിവ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ മാറുക

ഉദാഹരണം : താങ്കള് പഠനത്തോടൊപ്പം ജോലിയുടെ രീതിയും മറ്റേണ്ടതാകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ആശയം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

किसी विशेष कार्य, परिस्थिति आदि के होने या घटने की स्थिति।

आपको शिक्षा के साथ ही उद्योग की दिशा भी बदलनी होगी।
दिशा

അർത്ഥം : ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കില്‍ സമ്പ്രദായം

ഉദാഹരണം : ലോകത്ത് എല്ലാം വിധിയുടെ രീതിക്കനുസരിച്ചേ നടക്കു

പര്യായപദങ്ങൾ : ക്രമവിധാനം, ചട്ടം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

कार्य करने की रीति या प्रणाली।

संसार में सब कुछ विधि के विधान के अनुसार चलता है।
विधान

A way of doing something, especially a systematic way. Implies an orderly logical arrangement (usually in steps).

method

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും വസ്തുവില്‍ കാണുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കില് യഥാ‍ര്ത്ഥ വഴി അതിനെ വേറൊന്നില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കി കാണുന്നത്.

ഉദാഹരണം : എല്ലാ വസ്തുവിനും ഓരോ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ലക്ഷണം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

किसी वस्तु में पाई जानेवाली वह विशेष बात या तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाए।

हर वस्तु के कुछ लक्षण होते हैं।
अभिज्ञान, आचरण, ख़ासियत, खासियत, गुण, गुण-धर्म, निशानी, पहचान, पहिचान, फीचर, लक्षण, विशिष्टता, विशेषता, वैशिष्ट्य, सत्त्व, सत्व, सस्य, सिफत, सिफ़त

An abstraction belonging to or characteristic of an entity.

attribute

അർത്ഥം : എതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ ആശയം അല്ലെങ്കില്‍ മാര്ഗ്ഗം

ഉദാഹരണം : അവന്‍ ശൈവ സമ്പ്രദായത്തിനെ പിന്തുടരുന്ന ആള്‍ ആണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : മാര്ഗ്ഗം, സമ്പ്രദായം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

कोई विशेष धार्मिक मत या प्रणाली।

वह शैव सम्प्रदाय का अनुयायी है।
पंथ, पन्थ, पाषंड, पाषण्ड, मत, मार्ग, शाखा, संप्रदाय, सम्प्रदाय

അർത്ഥം : വളരെ ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആചാരം, രീതി എല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഉദാഹരണം : എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടേയും ചടങ്ങ് വ്യത്യസ്തമാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ചടങ്ങ്, സമ്പ്രദായം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

A specific practice of long standing.

custom, tradition

അർത്ഥം : ജീവിത കാലത്ത്‌ പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റ രീതികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്

ഉദാഹരണം : അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, ഉപചാരം, ഗുണവിശേഷം, ചിത്തവൃത്തി, ചേഷ്ടിതം, ജന്മൃപ്രകൃതി, തന്മക, പെരുമാറ്റം, പ്രകൃതം, പ്രകൃതി, പ്രവണത, മനോഗതി, മനോഭാവം, മനോവികാരം, ലക്ഷണം, വിശേഷത, വ്യക്‌തിവൈശിഷ്‌ട്യം, ശീലം, സഹജഗുണം, സ്വഭാവം, സർഗ്ഗം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

जीवन में किया जाने वाला आचरण या कार्य।

उसके चरित्र की प्रशंसा सभी लोग करते हैं।
आचार, चरित, चरित्र, चाल-चलन, चाल-ढाल, चालचलन, चालढाल, रंग-ढंग, रंगढंग

Manner of acting or controlling yourself.

behavior, behaviour, conduct, doings

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിയതമായ രീതി

ഉദാഹരണം : ഈ കുലത്തിന്റെ വിവാഹ രീതി എപ്പോഴും ഇപ്രകാരമായിരിക്കും

പര്യായപദങ്ങൾ : ആചാരം, നടത്തിപ്പ്, മുറ, വച്ചൊരുക്ക്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

कोई कार्य करने की नियत और व्यवस्थित पद्धति या प्रणाली।

इस कुल में विवाह सदा इसी रूप में होता चला आया है।
तरह, प्रकार, रूप

A way of doing something, especially a systematic way. Implies an orderly logical arrangement (usually in steps).

method