പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രാജാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രാജാവ്   നാമം

അർത്ഥം : രാജാവിന്റെ പടമുള്ള ചീട്ട്

ഉദാഹരണം : അവൻ രണ്ട് പുള്ളി ചീട്ടുകൊണ്ട് രാജാവിനെ വെട്ടി

बादशाह के चित्र वाला ताश का एक पत्ता।

उसने रंग के दुक्के से बादशाह को काटा।
बादशाह, राजा

One of the four playing cards in a deck bearing the picture of a king.

king

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വര്ഗ്ഗം, വിഭാഗം, പ്രദേശം മുതലായവയിലെ സര്വശ്രേഷ്ഠനായ ആള്.

ഉദാഹരണം : സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവാകുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അരചന്‍, തലവന്, രാജന്

वह जो किसी विशेष वर्ग, दल, क्षेत्र आदि में सर्वश्रेष्ठ हो।

शेर जंगल का राजा होता है।
राजा

Preeminence in a particular category or group or field.

The lion is the king of beasts.
king

അർത്ഥം : ചൂതിലെ ഒരു കരു

ഉദാഹരണം : രാജാവിനെ ബുദ്ധിമാനായ കളിക്കാരൻ കാലാൾ കൊണ്ട് വെട്ടി

शतरंज का एक मोहरा।

बुद्धिमान शतरंजी ने एक प्यादे से बादशाह को मारा।
बादशाह, राजा

(chess) the weakest but the most important piece.

king