പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രക്തഗ്രൂപ്പ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വര്ഗ്ഗീകരിക്കപ്പെട്ട രക്തം

ഉദാഹരണം : താങ്കളുടെ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്?

चिकित्सा की दृष्टि से वर्गीकृत रक्त के प्रकार।

आपका रक्त वर्ग कौन सा है?
ब्लड ग्रुप, ब्लड-ग्रुप, रक्त वर्ग, रक्त-वर्ग, रक्तवर्ग

Human blood cells (usually just the red blood cells) that have the same antigens.

blood group, blood type