പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രംഗീല-തോടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രംഗീല-തോടി   നാമം

അർത്ഥം : സമ്പൂർണ്ണജാതിയിൽ ഉള്ള ഒരു രാഗിണി

ഉദാഹരണം : ഗായകന്‍ രംഗീല-തോടി ആലപിക്കുന്നു

संपूर्ण जाति की एक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं।

गायक रँगीली टोड़ी सुना रहा है।
रँगीली टोड़ी, रँगीली-टोड़ी, रंगीली टोड़ी

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode