പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രംഗവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രംഗവ   നാമം

അർത്ഥം : കാലികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒപ്രു രോഗം

ഉദാഹരണം : കാളയ്ക്ക് രംഗവ വന്നു

चौपायों का एक रोग।

चितले बैल को रँगवा हो गया है।
रँगवा