പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മേഘമൽഹാർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മേഘമൽഹാർ   നാമം

അർത്ഥം : സമ്പൂർണ്ണ ജാതിൽ ഉള്ള ഒരു രാഗം

ഉദാഹരണം : മേഘമൽഹാർ രാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇന്ന് ഗുരു തന്നു

सम्पूर्ण जाति का एक राग।

संगीत की कक्षा में गुरुजी ने मेघमल्लार के बारे में विस्तार से बताया।
मेघ मल्लार, मेघ मल्हार, मेघमल्लार, मेघमल्लार राग, मेघमल्हार, मेघमल्हार राग

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode