പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മൂലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മൂലം   നാമം

അർത്ഥം : ജീവന്റെ ഉല്പ‌ത്തിയുടെ ആരംഭം.

ഉദാഹരണം : കൃഷ്ണന്റെ ജനനം മധുരയിലായിരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അവതാരം, ആരംഭം, ആവിര്ഭാവം, ഉത്പത്തി, ഉത്ഭവം, ജനനം, തുടക്കം, പ്രാരംഭം, ഭാവം, ശരീരധാരണം, സൃഷ്ടി

जीवन धारण करने की क्रिया या भाव।

कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था।
अवतार, जन्म, जात, पैदाइश

The event of being born.

They celebrated the birth of their first child.
birth, nascence, nascency, nativity

അർത്ഥം : ക്രിയയുടെ മൂല രൂപം

ഉദാഹരണം : ഭൂ,കൃ മുതലായവ സംസ്കൃതത്തില്‍ ധാതുക്കള്‍ ആകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ധാതു, പ്രകൃതി

क्रिया का मूल रूप।

संस्कृत में भू, कृ, आदि धातुएँ हैं।
धातु

(linguistics) the form of a word after all affixes are removed.

Thematic vowels are part of the stem.
base, radical, root, root word, stem, theme

മൂലം   ക്രിയാവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും കാരണത്താല്

ഉദാഹരണം : ശക്തമായ മഴയാല്‍ ഞാന്‍ നനഞ്ഞു പോയി

പര്യായപദങ്ങൾ : ആല്, കാരണത്താല്, കൊണ്ട്

किसी कारण से।

तेज़ बारिश के कारण मैं भीग गया।
की वजह से, के कारण, के चलते, के मारे