പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മുള്ളുകളുള്ള എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മുള്ളുകളുള്ള   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : മുള്ളുകളുള്ള

ഉദാഹരണം : പുള്ളിപ്പുലി മുള്ളുകളുള്ള കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു

झाड़ी के समान या छोटे झाड़ का-सा।

तेंदुआ झाड़ीदार जंगल में छिप गया।
झाड़ीदार

Resembling a bush in being thickly branched and spreading.

bushy

അർത്ഥം : മുള്ളുകള്‍ ഉള്ളത്.

ഉദാഹരണം : കൂവളം മുള്ളുകളുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ്.

जिसमें काँटा हो।

बेल एक काँटेदार वृक्ष है।
कँटकी, कँटीला, कंटकयुक्त, कंटकित, कंटीला, कटीला, काँटेदार, कांटेदार

Having or covered with protective barbs or quills or spines or thorns or setae etc..

A horse with a short bristly mane.
Bristly shrubs.
Burred fruits.
Setaceous whiskers.
barbed, barbellate, briary, briery, bristled, bristly, burred, burry, prickly, setaceous, setose, spiny, thorny