പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മുഖം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മുഖം   നാമം

അർത്ഥം : തലയുടെ മുന്ഭാഗം.; രാമന്റെ മുഖം സന്തോഷംകൊണ്ടു തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : ആസ്യം, തുണ്ടം, മുഖഭാവം, മുഖലക്ഷണം, മുഞ്ഞി, മുന്വശം, മോന്ത, വക്ത്രം, വദനം

गले के ऊपर के अंग का अगला भाग।

राम का चेहरा खुशी से दमक रहा था।
इन बच्चों की शक्ल आपस में बहुत मिलती है।
आप ज़रा रुख़ से नक़ाब तो हटाइए।
आनन, आस्य, चेहरा, मुँह, मुख, मुख मंडल, मुखड़ा, रुख, रुख़, वदन, शकल, शक्ल, सूरत

The front of the human head from the forehead to the chin and ear to ear.

He washed his face.
I wish I had seen the look on his face when he got the news.
face, human face

അർത്ഥം : നാവും പല്ലും മറ്റൂം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അവയവം.; ഭയംകൊണ്ടു് വിറചിട്ടു് അവന്റെ തൊണ്ടയില്നിന്നു ശബ്ദം പുറത്തേക്കു വന്നിരുന്നില്ല

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : അന്നനാളത്തിന്റെ ആരംഭം, തുണ്ഡം, പ്രവേശനദ്വാരം, ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ദ്വാരം, വക്ത്രം, വാ, വായ

वह अंग जिससे प्राणी बोलते और भोजन करते हैं।

वह इतना डर गया था कि उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।
अवारी, आस्य, तुंडि, तुण्डि, मुँह, मुख, वक्त्र

The opening through which food is taken in and vocalizations emerge.

He stuffed his mouth with candy.
mouth, oral cavity, oral fissure, rima oris