പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മനോവികാരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മനോവികാരം   നാമം

അർത്ഥം : മനസ്സില്‍ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാവം അല്ലെങ്കില്‍ വിചാരം.

ഉദാഹരണം : മനോഭാവത്തിന്റെ മേല്‍ നിയന്ത്രണം വെക്കുകബുദ്ധിമുട്ടാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : ചിന്താഗതി, മനക്കിനാവ്, മനസ്ഥിതി, മനോഗതി, മനോഭാവം, മനോവിചാരം, മനോവൃത്തി, മനോസ്വപ്നം, മാനസിക ഭാവം

वह अवस्था जिसमें किसी जाति, देश, समाज आदि के लोगों को अपनी वास्तविक परिस्थितियों तथा उनके कारणों का ज्ञान हो जाता है और वे अपनी उन्नति तथा रक्षा करने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं।

जन-जागरण के बिना चुनाव के इच्छित परिणाम आना संभव नहीँ है।
जन जागरण, जन जागृति, जन-जागरण, जन-जागृति, जनजागरण, जनजागृति, जागरण, जागृति

मन में उत्पन्न होनेवाला भाव या कोई विचार।

मनोभाव पर नियंत्रण करना कठिन होता है।
मन में तरह-तरह के भाव आते हैं।
अंतर्गति, अंतर्वेग, अन्तर्गति, अन्तर्वेग, चित्तवृत्ति, जजबात, जज़बात, जज़्बात, जज्बात, भाव, मनोभाव, मनोभावना, मनोविकार, मनोवेग, मानसिक भाव, संप्रत्यय

Any strong feeling.

emotion

അർത്ഥം : മനസ്സില്‍ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാവം അല്ലെങ്കില്‍ വിചാരം.

ഉദാഹരണം : മനോഭാവത്തിന്റെ മേല്‍ നിയന്ത്രണം വെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ചിന്താഗതി, മനക്കിനാവ്, മനസ്ഥിതി, മനോഗതി, മനോഭാവം, മനോവിചാരം, മനോവൃത്തി, മനോസ്വപ്നം, മാനസിക ഭാവം

അർത്ഥം : വ്യക്‌തിയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വസ്‌തുവില്‍ എപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാന അല്ലെങ്കില്‍ പ്രധാന ഗുണം.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ സ്വഭാവത്തില് ലജ്ജശീലം ഉണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, ഗുണവിശേഷം, ചായ്വ്, ചിത്തവൃത്തി, ചേഷ്ടിതം, ജന്മംപ്രകൃതി, ത്ന്മവ, ധർമ്മം, നിസർഗ്ഗം, പെരുമാറ്റരീതി, പ്രകൃതം, പ്രകൃതി, ഭാവം, മനോഗതി, മനോഭാവം, രീതി, ലക്ഷണം, വിശേഷത, വ്യക്‌തിവൈശിഷ്ട്യം, വർഗ്ഗലക്ഷണം, ശീലം, സംസിദ്ധി, സഹജഗുണം, സ്വത്വഭാവം, സ്വഭാവം, സ്വഭാവികത്വം, സ്വരൂപം, സർഗ്ഗം

व्यक्ति या वस्तु में सदा प्रायः एक-सा बना रहने वाला मूल या मुख्य गुण।

वह स्वभाव से शर्मीला है।
अनूक, अयान, अवग्रह, ढब, धरम, धर्म, निसर्ग, प्रकृति, प्रवृत्ति, फ़ितरत, फितरत, मिज़ाज, मिजाज, वृत्ति, सिफत, सिफ़त, सुभाव, स्पिरिट, स्वभाव

The essential qualities or characteristics by which something is recognized.

It is the nature of fire to burn.
The true nature of jealousy.
nature

അർത്ഥം : പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി വിശേഷം.

ഉദാഹരണം : മരിച്ചവനു ചേതോവികാരം ഉണ്ടാവില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുഭൂതി, ചേതോവികാരം, തോറ്റല്

पदार्थों का इंद्रियों द्वारा होने वाला बोध।

मृतक को इंद्रियबोध नहीं होता।
इंद्रिय-बोध, इंद्रियबोध, इन्द्रिय-बोध, इन्द्रियबोध, ऐंद्रियबोध, ऐन्द्रियबोध, साक्षात्कार

A physical sensation that you experience.

He had a queasy feeling.
I had a strange feeling in my leg.
He lost all feeling in his arm.
feeling

അർത്ഥം : മനസില്‍ ജനിക്കുന്ന വികാരം

ഉദാഹരണം : “മനോവികാരങ്ങളാല്‍ മനസ് അശാന്തമാണ്”

പര്യായപദങ്ങൾ : മാനസികവികാരം

मन में उत्पन्न होनेवाला विकार।

मनोविकार के कारण मन अशांत रहता है।
अंतर्मल, अंतर्विकार, अग्नि, अन्तर्मल, अन्तर्विकार, आस्रव, मनोमल, मनोविकार, मनोविकृति, मनोवेग, यति

Any severe mental disorder in which contact with reality is lost or highly distorted.

psychosis

അർത്ഥം : മനസ്സില്‍ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാവം അല്ലെങ്കില്‍ വിചാരം.

ഉദാഹരണം : മനോഭാവത്തിന്റെ മേല്‍ നിയന്ത്രണം വെക്കുകബുദ്ധിമുട്ടാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : ചിന്താഗതി, മനോഭാവം

किसी देश के कारोबार में विदेशी नागरिकों द्वारा निवेश जिसमें अक्सर व्यापार के शेयर का स्वामित्व भी शामिल होता है।

कुछ निर्दिष् क्षेत्रों में भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
एफ डी आई, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट

അർത്ഥം : ജീവിത കാലത്ത്‌ പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റ രീതികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്

ഉദാഹരണം : അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, ഉപചാരം, ഗുണവിശേഷം, ചിത്തവൃത്തി, ചേഷ്ടിതം, ജന്മൃപ്രകൃതി, തന്മക, പെരുമാറ്റം, പ്രകൃതം, പ്രകൃതി, പ്രവണത, മനോഗതി, മനോഭാവം, രീതി, ലക്ഷണം, വിശേഷത, വ്യക്‌തിവൈശിഷ്‌ട്യം, ശീലം, സഹജഗുണം, സ്വഭാവം, സർഗ്ഗം

जीवन में किया जाने वाला आचरण या कार्य।

उसके चरित्र की प्रशंसा सभी लोग करते हैं।
आचार, चरित, चरित्र, चाल-चलन, चाल-ढाल, चालचलन, चालढाल, रंग-ढंग, रंगढंग

Manner of acting or controlling yourself.

behavior, behaviour, conduct, doings