പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഭാവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഭാവം   നാമം

അർത്ഥം : വ്യക്‌തിയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വസ്‌തുവില്‍ എപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അടിസ്ഥാന അല്ലെങ്കില്‍ പ്രധാന ഗുണം.

ഉദാഹരണം : അവന്‍ സ്വഭാവത്തില് ലജ്ജശീലം ഉണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭിരുചി, ഗുണവിശേഷം, ചായ്വ്, ചിത്തവൃത്തി, ചേഷ്ടിതം, ജന്മംപ്രകൃതി, ത്ന്മവ, ധർമ്മം, നിസർഗ്ഗം, പെരുമാറ്റരീതി, പ്രകൃതം, പ്രകൃതി, മനോഗതി, മനോഭാവം, മനോവികാരം, രീതി, ലക്ഷണം, വിശേഷത, വ്യക്‌തിവൈശിഷ്ട്യം, വർഗ്ഗലക്ഷണം, ശീലം, സംസിദ്ധി, സഹജഗുണം, സ്വത്വഭാവം, സ്വഭാവം, സ്വഭാവികത്വം, സ്വരൂപം, സർഗ്ഗം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

व्यक्ति या वस्तु में सदा प्रायः एक-सा बना रहने वाला मूल या मुख्य गुण।

वह स्वभाव से शर्मीला है।
अनूक, अयान, अवग्रह, ढब, धरम, धर्म, निसर्ग, प्रकृति, प्रवृत्ति, फ़ितरत, फितरत, मिज़ाज, मिजाज, वृत्ति, सिफत, सिफ़त, सुभाव, स्पिरिट, स्वभाव

The essential qualities or characteristics by which something is recognized.

It is the nature of fire to burn.
The true nature of jealousy.
nature

അർത്ഥം : ജീവന്റെ ഉല്പ‌ത്തിയുടെ ആരംഭം.

ഉദാഹരണം : കൃഷ്ണന്റെ ജനനം മധുരയിലായിരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അവതാരം, ആരംഭം, ആവിര്ഭാവം, ഉത്പത്തി, ഉത്ഭവം, ജനനം, തുടക്കം, പ്രാരംഭം, മൂലം, ശരീരധാരണം, സൃഷ്ടി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

जीवन धारण करने की क्रिया या भाव।

कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था।
अवतार, जन्म, जात, पैदाइश

The event of being born.

They celebrated the birth of their first child.
birth, nascence, nascency, nativity

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കില്‍ വസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായം

ഉദാഹരണം : മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്ണ്ണമാവാറില്ല.ഇന്നു എനിക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ മനസ്സില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : അന്തര്ഗതം, അഭിപ്രായം, ആശയം, ഉത്തമബോധ്യം, ചിന്താഗതി, ചിന്താശീലം, പരിചിന്തനം, മനസ്സിലിരിപ്പു്, മനോവ്യാപാരം, വിചാരം, സങ്കല്പം, സങ്കല്പംരൂപം, സുചിന്തിതാഭിപ്രായം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

मन में दबी रहनेवाली तीव्र कामना या लालसा।

मनुष्य की प्रत्येक इच्छा पूरी नहीं होती।
उसकी ज्ञान पिपासा बढ़ती जा रही है।
मेरा आज खाने का मन नहीं है।
अनु, अपेक्षिता, अभिकांक्षा, अभिकाम, अभिध्या, अभिप्रीति, अभिमत, अभिमतता, अभिमति, अभिलाख, अभिलाखना, अभिलाखा, अभिलाष, अभिलाषा, अभिलास, अभिलासा, अभीप्सा, अरमान, अवलोभन, अहक, आकांक्षा, आरज़ू, आरजू, आशंसा, आशय, इच्छता, इच्छत्व, इच्छा, इठाई, इश्तयाक, इश्तयाक़, इश्तियाक, इश्तियाक़, इष्टि, ईछा, ईठि, ईप्सा, ईहा, कामना, क्षुधा, ख़्वाहिश, ख्वाहिश, चाह, चेष्टा, छुधा, तमन्ना, तलब, तशनगी, तश्नगी, तृषा, तृष्णा, पिपासा, प्यास, बाँछना, बाँछा, भूक, भूख, मंशा, मंसा, मन, मनसा, मनोकामना, मनोभावना, मनोरथ, मनोवांछा, मरज़ी, मरजी, मर्ज़ी, मर्जी, मुराद, रगबत, रग़बत, रज़ा, रजा, रुचि, लालसा, लिप्सा, वांछा, वाञ्छा, व्युष्टि, शंस, शौक, श्लाघा, स्पृहा, हवस, हसरत

An inclination to want things.

A man of many desires.
desire

അർത്ഥം : അനുഭവവും ഓര്മ്മയും കൊണ്ട് മനസ്സില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാവന.

ഉദാഹരണം : തങ്ങളുടെ വികാരമനുസരിച്ച് ജനങ്ങള്‍ പെരുമാറുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : മനസ്ഥിതി, വികാരം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

अनुभव और स्मृति से मन में उत्पन्न होनेवाला कोई भाव।

अपनी भावना के अनुरूप ही लोग व्यवहार करते हैं।
खयाल, ख़याल, ख़्याल, ख्याल, जजबा, जज़बा, जज़्बा, जज्बा, भावना, मनोभावना

The state of a person's emotions (especially with regard to pleasure or dejection).

His emotional state depended on her opinion.
He was in good spirits.
His spirit rose.
emotional state, spirit

അർത്ഥം : മറ്റുള്ളവരേലും തന്നെ വളരെ അധികം യോഗ്യനും സമര്ദ്ധം വലിയവനും ആയി കണക്കാക്കുന്ന ആള്.

ഉദാഹരണം : അഹങ്കാരം മനുഷ്യരെ മുക്കിക്കളയുന്നു.ഏതു കാര്യത്തിലാണു്‌ അഹങ്കാരം നിങ്ങള്ക്കു .

പര്യായപദങ്ങൾ : അകനിന്ദ, അതിമാനം, അധിക പ്രസംഗം, അധികാരഭാവം, അനതി, അവലേപം, അവഷ്ടം, അഹംബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അഹന്ത, അഹമ്മതി, അഹമ്മമത, ആവശ്യമില്ലാതെ തലയിടല്‍, ഔദ്ധത്യം, ചിത്തോദ്രേകം, ഞാന്‍ വമ്പനെന്ന ഭാവം, ധാര്ഷ്ട്യം, മദം, മിഥ്യാഗര്വം, സ്മയം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

An inflated feeling of pride in your superiority to others.

ego, egotism, self-importance

അർത്ഥം : പ്രണയം, ക്രോധം, രതി, കരുണ മുതലായ മാനസീക ഭാവങ്ങളെ ഉണര്ത്തുന്നതും ശക്തപെടുത്തുന്നതുമായതും സാഹിത്യം, നാടകം കാവ്യം എന്നിവയിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം ആയതുമായ ഒരു ഘടകം

ഉദാഹരണം : നവ രസങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : നാട്യം, രസം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

साहित्य में कथानकों, काव्यों, नाटकों आदि में रहने वाला वह तत्व जो अनुराग, करुणा, क्रोध, रति आदि मनोभावों को जागृत, प्रबल तथा सक्रिय करता है।

रस की संख्या नौ मानी गई है।
रस

അർത്ഥം : നില്ക്കുക ഇരിക്കുക തുടങ്ങിയ ശരീരാവയവങ്ങളുടെ സ്ഥിതി

ഉദാഹരണം : ഈ ഫോട്ടോയിലെ പോസ് കണ്ടാലറിയാം നിങ്ങള്‍ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്

പര്യായപദങ്ങൾ : പോസ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

खड़े होने, बैठने आदि में शरीर के अंगों की कोई स्थिति।

इस फोटो में आपकी मुद्रा बताती है कि आप सो रहे हैं।
ठवन, पोज, पोज़, मुद्रा

The arrangement of the body and its limbs.

He assumed an attitude of surrender.
attitude, position, posture

അർത്ഥം : ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥ നിഹിതമായത്

ഉദാഹരണം : സുന്ദരതയില് സൌന്ദര്യം എന്ന ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും

പര്യായപദങ്ങൾ : അവസ്ഥ, ഉണ്മ


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह जिसमें होने की क्रिया निहित हो।

सुंदरता में सुंदर होने का भाव है।
भाव

അർത്ഥം : ഏതിനെയെങ്കിലും നേരെ തിരിയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവം

ഉദാഹരണം : വോട്ടര്മാരുടെ ചായ്‌വ് കോണ്ഗ്രസ്സിനോടാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : അടുപ്പം, കൂറ്, ചായ്‌വ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

किसी ओर प्रवृत्त होने की क्रिया या भाव।

वोटों का रुझान कांग्रेस की ओर है।
झुकाव, प्रवृत्ति, रुझान

An attitude of mind especially one that favors one alternative over others.

He had an inclination to give up too easily.
A tendency to be too strict.
disposition, inclination, tendency

ഭാവം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കില്‍ അഭിമാനം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ.

ഉദാഹരണം : അഹങ്കാരമുള്ള വ്യക്‌തി സമാജത്തിനു്‌ ശാപമാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അകനിന്ദ, അധികപ്രസംഗം, അധികാരഭാവം, അവലേപം, അവഷ്ടംഭം, അഹംബുദ്ധി, അഹംഭാവം, അഹങ്കാരം, അഹന്ത, അഹമ്മതി, അഹമ്മമത, ആവശ്യമില്ലാതെ തലയിടല്‍, ഔദ്ധത്യം, കെറുവു്‌, ചിത്തോദ്രേകം, ഞാനെന്ന ഭാവം, ഡംഭം, ധാര്ഷ്ട്യം, ഭള്ളൂ്, മദം, മിദ്ധ്യാഗര്വം, സ്മയം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :