പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബോധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബോധം   നാമം

അർത്ഥം : ചിന്തിക്കാനും മനസിലാക്കാനും സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഉള്ള മാനസികനിലപാട്‌ അഥവാ മനസിന്റെ ശക്‌തി.

ഉദാഹരണം : മറ്റൊരാളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്‌ രാജാവ്‌ ആകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ നല്ലത്‌ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്‌ ഭിക്ഷക്കാരന്‍ ആകുന്നതാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അന്തർജ്ഞാനം, അന്തർബോധം, അറിവ്, അവബോധം, ഉള്ക്കാഴ്ച, ഗ്രഹണശക്‌തി, ചിത്ത്, ചേതന, ജ്ഞപ്‌തി, ജ്ഞാനം, തലച്ചോറ്‌, ധാരണശ്ക്‌തി, ധിഷണ, ധീ, പാടവം, പ്രജ്ഞ, പ്രജ്ഞാനം, പ്രതിപത്ത്‌, പ്രതിഭ, പ്രബോധം, പ്രേക്ഷ, ബുദ്ധി, ബുദ്ധിശക്‌തി, മതി, മതിഗുണം, മനനം, മനീഷ, മനോധർമ്മം, മഹി, മൂള, മേധ, വകതിരിവ്, വിവേകം, ശേമുഷി, സംവിത്ത്‌

सोचने समझने और निश्चय करने की वृत्ति या मानसिक शक्ति।

औरों की बुद्धि से राजा बनने की अपेक्षा अपनी बुद्धि से फ़कीर बनना ज़्यादा अच्छा है।
अकल, अक़ल, अक़्ल, अक्ल, अभिबुद्धि, आत्मसमुद्भवा, आत्मोद्भवा, इड़ा, जहन, ज़हन, ज़िहन, ज़ेहन, जिहन, जेहन, दिमाग, दिमाग़, धी, धी शक्ति, प्रज्ञा, प्रतिभान, प्राज्ञता, प्राज्ञत्व, बुद्धि, बूझ, मति, मनीषा, मनीषिका, मस्तिष्क, मेधा, विवेक, संज्ञा, समझ

Knowledge and intellectual ability.

He reads to improve his mind.
He has a keen intellect.
intellect, mind

അർത്ഥം : മനസിലാക്കുന്ന്തിനുൾല കഴിവില്ലത്തത്

ഉദാഹരണം : ഈ പുസ്തകം മൻസിലാക്കുവാനുള്ള ബോധം നിനക്ക് ഇല്ല

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും കാര്യം, വിഷയം അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്ത്തിര മുതലായവ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചുമതല

ഉദാഹരണം : പലപ്പോഴും ഭാവിയില്‍ സംഭവിക്കുവാന്‍ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുഭവം, അവബോധം, വിചാരം

दो देशों के बीच संयुक्त उद्यम या व्यापार।

भारत का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्विट्ज़रलैंड के साथ है।
एफ डी आई, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट

അർത്ഥം : വസ്‌തുക്കളെയും വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ചു മനസ്സില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ബുദ്ധിയിലുള്ള പരിചയം.

ഉദാഹരണം : അവനു സംസ്കൃതത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അമല്‍, അറിവ്, അവബോധം, ജ്ഞാനം, പാടവം, പാണ്ഡിത്യം, വിജ്ഞത, വിത്തം, വിവരം, വൃദ്ധി, വേദം

वस्तुओं और विषयों की वह तथ्यपूर्ण, वास्तविक और संगत जानकारी जो अध्ययन, अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा मन या विवेक को होती है।

उसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान है।
अधिगम, इंगन, इङ्गन, इल्म, केतु, जानकारी, ज्ञान, प्रतीति, वेदित्व, वेद्यत्व

The psychological result of perception and learning and reasoning.

cognition, knowledge, noesis

അർത്ഥം : ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : ബോധം ജീവന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ചൈതന്യം

बोध करने की वृत्ति या शक्ति जिसके द्वारा जीवों को अपनी आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं।

चेतना ही जीवन का लक्षण है।
मृतक का शरीर संज्ञा शून्य होता है।
अंगानुभूति, चेतन शक्ति, चेतन-शक्ति, चेतना, चैतन्य, ज्ञान, संज्ञा, सुध, सुधि, होश

An alert cognitive state in which you are aware of yourself and your situation.

He lost consciousness.
consciousness

അർത്ഥം : മനസിലാക്കുന്ന്തിനുൾല കഴിവില്ലത്തത്

ഉദാഹരണം : ഈ പുസ്തകം മൻസിലാക്കുവാനുള്ള ബോധം നിനക്ക് ഇല്ല

साईस का काम।

मुन्नर साईसी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है।
साईसी

प्रकृत अर्थ समझने की अक्षमता।

इस ग्रंथ को न समझ पाने का कारण अप्रतिपत्ति है।
अप्रतिपत्ति

അർത്ഥം : പുറമേക്കു പ്രതികരിക്കാത്ത മാനസിക പ്രവൃത്തി എങ്കിലും, അതുകൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുക.

ഉദാഹരണം : പലപ്പോഴും ഭാവിയില്‍ സംഭവിക്കുവാന്‍ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുഭവം, അവബോധം, വിചാരം

ऐसा मानसिक व्यापार जिसकी बाहरी प्रतिक्रिया तो नहीं होती फिर भी जिससे सुख-दुख का अनुभव होता है।

बेसुध शरीर अनुभूति से शून्य होता है।
अनुभव, अनुभूति, अहसास, एहसास, संज्ञा, संवेदना

An unelaborated elementary awareness of stimulation.

A sensation of touch.
aesthesis, esthesis, sensation, sense datum, sense experience, sense impression