പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബാലേയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബാലേയം   നാമം

അർത്ഥം : കുതിരയെ പോലുള്ള പക്ഷെ അതിലും ചെറിയ ഒരു നാല്ക്കാലി.

ഉദാഹരണം : കഴുത നിന്നു കൊണ്ട്‌ ഉറങ്ങുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : കഴുത, ഖരം, ഗർദ്ദഭം, ചക്രീവന്, രാസഭം, വാസം, ശീതളാശ്വം, ഹരം

घोड़े की तरह का, पर उससे छोटा, एक चौपाया।

गधा खड़े-खड़े सोता है।
खर, गदहा, गधा, गर्दभ, रमण, रेणुरुषित, लंबकर्ण, लम्बकर्ण, शंकुकर्ण

Hardy and sure-footed animal smaller and with longer ears than the horse.

ass