പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബലപ്പെടുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബലപ്പെടുക   ക്രിയ

അർത്ഥം : കെട്ടു്‌ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചരടു്‌ മുതലായവ വലിക്കുക.

ഉദാഹരണം : രവി നെല്ലിന്റെ കെട്ടു മുറുക്കി.

പര്യായപദങ്ങൾ : കെട്ടുക, ചേര്ക്കുക, തറയ്ക്കുക, ദൃഢമാക്കുക, മുറുകുക, മുറുക്കുക, വര്ധിക്കുക, വലിക്കുക, വലിയുക

बंधन दृढ़ करने के लिए डोरी आदि खींचना।

रवि ने धान के बोझ को कसा और बाँधा।
कसना, घुटना

Make tight or tighter.

Tighten the wire.
fasten, tighten

അർത്ഥം : ജോലി നന്നായി നടക്കുന്നതിന് യോഗ്യമായ

ഉദാഹരണം : അവന്റെ വ്യാപാരം ചുവടുറച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : ചുവടുറയ്ക്കുക

काम का अच्छी तरह चलने योग्य होना।

उसका व्यापार जम गया है।
जमना

Become settled or established and stable in one's residence or life style.

He finally settled down.
root, settle, settle down, steady down, take root

അർത്ഥം : (മനസില്‍) ഉറപ്പിക്കുക

ഉദാഹരണം : ഇന്നത്തോടെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാന്‍ അവനെ കാണുകയില്ലെന്ന് മനസിൽ ഉറപ്പിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉറപ്പിക്കുക, നിശ്ചയപ്പെടുക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക

( मन में ) ठहराना या पक्का करना।

मैंने ठान लिया है कि आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूँगी।
ठानना