പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബക്കിള് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബക്കിള്   നാമം

അർത്ഥം : ഇരുമ്പ്, പിത്തള മുതലായവയുടെ കൊളുത്തുകള്‍ ഉള്ള വളയം അതു ഏതെങ്കിലും കെട്ടിന്റെ രണ്ടറ്റവും തമ്മില്‍ മുറുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം : ബാഗില്‍ ഒരുപാട് സാധനങ്ങള് ഉള്ളതിനാല് ബക്കിള്‍ അടയ്ക്കാന് കഴിയുന്നില്ല.

लोहे,पीतल आदि का बना हुआ अँकुशीदार छल्ला जो किसी बंधन के दोनों छोरों को मिलाये रखने या कसने के काम में लाया जाता है।

बैग में सामानों की अधिकता होने के कारण बकलस बंद नहीं हो रहा है।
पट्टबंध, बकल, बकलस, बकसुआ, बकसुवा, बक्कल

Fastener that fastens together two ends of a belt or strap. Often has loose prong.

buckle