പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബകപംചക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബകപംചക   നാമം

അർത്ഥം : കുംഭമാസത്തിലെ ശുക് ളപക്ഷ ഏകാദശിമുതല്‍ കറുത്തവാവ് വരെയുള്ള ദിവസം

ഉദാഹരണം : ബകപംചക കാലത്ത് മത്സ്യമാംസാദികള്‍ കഴിക്കുന്നത് നിഷിധമാണ്‍

कार्तिक के शुक्लपक्ष की एकादशी से पूर्णमासी तक का समय।

बकपंचक में मांस,मछली आदि खाने का निषेध है।
बकपंचक