പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബകം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബകം   നാമം

അർത്ഥം : ഭംഗിയുള്ള ഒരു തരം വലിയ പക്ഷി.

ഉദാഹരണം : കൊക്കിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മീനാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : കണ്ടിയപ്പന്‍, കണ്ണാറ, കരടു, കരേടു, കഹ്വം, കാചാക്ഷം, കാളീകം, കൊക്ക്, കൊച്ച, കൊറ്റി, ചല്ലിക്കോഴി, ചിറകന്‍, ബലിപുഷ്ടം, മീനഘാതി, മൃഷാധ്യായി

Large long-necked wading bird of marshes and plains in many parts of the world.

crane