പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബകം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബകം   നാമം

അർത്ഥം : ഭംഗിയുള്ള ഒരു തരം വലിയ പക്ഷി.

ഉദാഹരണം : കൊക്കിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മീനാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : കണ്ടിയപ്പന്‍, കണ്ണാറ, കരടു, കരേടു, കഹ്വം, കാചാക്ഷം, കാളീകം, കൊക്ക്, കൊച്ച, കൊറ്റി, ചല്ലിക്കോഴി, ചിറകന്‍, ബലിപുഷ്ടം, മീനഘാതി, മൃഷാധ്യായി

Large long-necked wading bird of marshes and plains in many parts of the world.

crane