പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗാള്‍ ഉള്ക്കംടല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഒരു ഉപ സമുദ്രം

ഉദാഹരണം : ബംഗാള്‍ ഉള്ക്കുടല്‍ ഇന്ഡ്യന് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്ക് ആകുന്നു

एक उपसागर।

बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के उत्तर में है।
बंगाल की खाड़ी