പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗാളിഭാഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബംഗാളിഭാഷ   നാമം

അർത്ഥം : ബംഗാളിന്റെ ഭാഷ

ഉദാഹരണം : ബംഗാളി ഭാഷ പഠിക്കാന് ഞാന് ശ്രമിക്കുന്നു

बंगाल की भाषा।

मैं बंगाली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ।
बँगला, बंगला, बंगाली, बंगाली भाषा

A Magadhan language spoken by the Bengali people. The official language of Bangladesh and Bengal.

bangla, bengali