പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗാലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബംഗാലി   നാമം

അർത്ഥം : സമ്പൂർണ്ണജാതിയിൽ ഉള്ള ഒരു രാഗം

ഉദാഹരണം : ഗായകൻ ബംഗാലി രാഗം ആലപിക്കുനു

संपूर्ण जाति का एक राग।

संगीतज्ञ बंगाली गा रहा है।
बंगाली, बंगाली राग

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode