പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗാലിക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബംഗാലിക   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു രാഗിണി

ഉദാഹരണം : ബംഗാലിക മേഘരാഗത്തിന്റെ പത്നി രാഗമാണ്

एक रागिनी।

बंगालिका मेघराग की पत्नी मानी जाती है।
बंगालिका

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode