പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗളൂരു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബംഗളൂരു   നാമം

അർത്ഥം : കര്ണാടകയിലെ ഒരു ജില്ല.

ഉദാഹരണം : ബംഗളൂരു ജില്ലയുടെ കാര്യാലയം ബാംഗ്ലൂരിലാണ്.

A region marked off for administrative or other purposes.

district, dominion, territorial dominion, territory