പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ബംഗലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ബംഗലി   നാമം

അർത്ഥം : വളകള്ക്കൊപ്പം ധരിക്കുന്ന ഒരു ആഭരണം

ഉദാഹരണം : ഷീല വളകള്ക്കൊപ്പം ബംഗലിയും അണിഞ്ഞിക്കുന്നു

हाथ की चूड़ियों के साथ पहनने का एक आभूषण जो लाख या शीशे का बना होता है।

शीला चूड़ियों के साथ बंगली भी पहनती है।
बँगरी, बँगुरी, बंगड़ी, बंगली