പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രവര്ത്തിക്കാതിരുന്ന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : അനക്കമില്ലാത്ത എന്നാല് നന്നാക്കിയാല് ശരിയാകുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : ചലിക്കാതിരുന്ന കാറ് അവസാനം ചലിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഗതിരോധമുള്ള, ചലിക്കാതിരുന്ന, ചലിക്കാത്ത

जिसमें गति न हो पर उसे गति दी जा सकती हो।

गतिहीन कार अचानक चलने लगी।
अगति, अयान, गतिहीन, स्थिर

Not in physical motion.

The inertia of an object at rest.
inactive, motionless, static, still