പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പര്യായപദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പര്യായപദം   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു വാക്കിന്റെ സന്ദര്ഭത്തില്‍ അതിന്റെ അതേ ആശയം നല്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക്.

ഉദാഹരണം : “ഒരു വാക്കിന് പല പര്യായങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : പര്യായം, സമാനാര്ത്ഥപദം

एक शब्द के विचार से उसके अर्थ का सूचक दूसरा शब्द।

एक शब्द के कई पर्यायवाची हो सकते हैं।
पर्याय, पर्यायवाची, समानार्थक, समानार्थी

Two words that can be interchanged in a context are said to be synonymous relative to that context.

equivalent word, synonym

പര്യായപദം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഒരേ അര്ത്ഥമുള്ളത്.

ഉദാഹരണം : താമരയുടെ നാലു പര്യായപദങ്ങള്‍ എഴുതുക.

പര്യായപദങ്ങൾ : പര്യായം, സമാനാര്ത്ഥ പദം

समान अर्थ रखनेवाला।

कमल के चार पर्यायवाची शब्द लिखो।
पर्याय, पर्यायवाचक, पर्यायवाची, समानार्थक, समानार्थी

(of words) meaning the same or nearly the same.

synonymous