പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പര്യായം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പര്യായം   നാമം

അർത്ഥം : അര്ത്ഥംശ സംബന്ധിച്ചത് അത് ഒരേ അര്ത്ഥം അല്ലെങ്കില് സമാന അര്ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകള്ക്കിടയില്‍ വരുന്നു

ഉദാഹരണം : പുത്രനും മകനും പര്യായങ്ങള്‍ ആകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : സമാനാര്ത്ഥപദം

वह अर्थीय संबंध जो एक ही या समान अर्थ को सूचित करनेवाले शब्दों के मध्य होता है।

पुत्र और बेटा में जो संबंध है वही पर्यायवाची है।
पर्यायवाचकता, पर्यायवाची, पर्यायवाची संबंध, पर्यायवाची सम्बन्ध

അർത്ഥം : ഒരു വാക്കിന്റെ സന്ദര്ഭത്തില്‍ അതിന്റെ അതേ ആശയം നല്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക്.

ഉദാഹരണം : “ഒരു വാക്കിന് പല പര്യായങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : പര്യായപദം, സമാനാര്ത്ഥപദം

एक शब्द के विचार से उसके अर्थ का सूचक दूसरा शब्द।

एक शब्द के कई पर्यायवाची हो सकते हैं।
पर्याय, पर्यायवाची, समानार्थक, समानार्थी

Two words that can be interchanged in a context are said to be synonymous relative to that context.

equivalent word, synonym

അർത്ഥം : ഒരേ അര്ഥം വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകള്.

ഉദാഹരണം : വെള്ളത്തിന്റെ പര്യായം ജലമാണ്.

वह अर्थ जिसका बोध शब्द संकेत द्वारा हो।

पानी का वाच्यार्थ जल है।
अभिधेयार्थ, वाच्य, वाच्यार्थ

പര്യായം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഒരേ അര്ത്ഥമുള്ളത്.

ഉദാഹരണം : താമരയുടെ നാലു പര്യായപദങ്ങള്‍ എഴുതുക.

പര്യായപദങ്ങൾ : പര്യായപദം, സമാനാര്ത്ഥ പദം

समान अर्थ रखनेवाला।

कमल के चार पर्यायवाची शब्द लिखो।
पर्याय, पर्यायवाचक, पर्यायवाची, समानार्थक, समानार्थी

(of words) meaning the same or nearly the same.

synonymous