പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നൈപുണ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നൈപുണ്യം   നാമം

അർത്ഥം : നിപുണനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

ഉദാഹരണം : ഓരോരുത്തരുടെയും നൈപുണ്യം ഈശ്വരൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്

कुशल होने की अवस्था या भाव।

सबकी कुशलता भगवान के हाथ में है।
वह कुशलता के साथ अपने घर पहुँच गया।
कुशलता

A contented state of being happy and healthy and prosperous.

The town was finally on the upbeat after our recent troubles.
eudaemonia, eudaimonia, upbeat, welfare, well-being, wellbeing