പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നിരാശ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നിരാശ   നാമം

അർത്ഥം : പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം

ഉദാഹരണം : പലവട്ടം പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ തിനാൽ അവൻ നിരാശവാനായുഇ തീർന്നു

विफलता के कारण होने वाली घोर निराशा।

बार-बार परीक्षा में असफल होने के कारण वह कुंठा से ग्रस्त हो गई है।
कुंठा, कुण्ठा

The feeling that accompanies an experience of being thwarted in attaining your goals.

defeat, frustration

അർത്ഥം : ഭഗ്നാശനായ ആശ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ.; നിരാശ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ ഉണ്ടെങ്കില് ഒരിക്കലും സഫലനാകാന്‍ കഴിയില്ല.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : ആശാഭംഗകാരണം, നിഷ്ഫലത്വം, ഭഗ്നോത്സാഹനാക്കുക

आशा का अभाव।

अगर निराशा मन में घर कर गई तो सफलता पाना कठिन होता है।
नाउम्मीदी, निराशा, नैराश्य, मायूसी, हताशा

The despair you feel when you have abandoned hope of comfort or success.

hopelessness