പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നദി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നദി   നാമം

അർത്ഥം : ജലത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവാഹം ഏതെങ്കിലും പർവ്വതത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി നിശ്ചിത മാര്ഗ്ഗത്തില്‍ കൂടി സമുദ്രത്തില് അല്ലെങ്കില്‍ വേറെ ഏതെങ്കിലും നദിയില്‍ വീഴുന്നു.

ഉദാഹരണം : ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി, സത്ലജ്, കാവേരി, സരയു മുതലായവ ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ നദികളാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അപഗ, ആപഗ, ആറു്‌, തടിനി, ദ്വീപവതി, ധുനി, നദം, നിംനഗ, നിര്ഝിരി, പുഴ, രന്തു, ശൈവലിനി, സരിത്തു്, സ്രവന്തി, സ്രോതസ്വതി, സ്രോതസ്വിനി, ഹൃദിനി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

जल का वह प्राकृतिक प्रवाह जो किसी पर्वत से निकलकर निश्चित मार्ग से होता हुआ समुद्र या किसी दूसरे बड़े जल प्रवाह में गिरता है।

गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, कावेरी, सरयू आदि भारत की प्रमुख नदियाँ हैं।
अग्रु, अपगा, अर्णा, आपगा, आपया, कल्लोलिनी, कूलवती, तटनी, तटिनी, तरंगवती, तरंगालि, तरंगिणी, तरनि, दरिया, नदिया, नदी, निम्नगा, निर्झरणी, पर्वतजा, पुलिनवति, वहती, विरेफ, वेगगा, शिफा, शैवलिनी, सरि, सरिता, सलिला, स्रोतवती, स्रोतस्विनी, ह्रदिनी

A large natural stream of water (larger than a creek).

The river was navigable for 50 miles.
river

അർത്ഥം : വെള്ളം ചെറിയപാത്രങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നത്

ഉദാഹരണം : നദികളിൽ നിന്നും അവർ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

पानी भरने का मिट्टी का छोटा बर्तन।

वह गगरी में पानी भर लाया।
गगरिया, गगरी, गागर, गागरी