പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

നക്ഷത്രം   നാമം

അർത്ഥം : ഭിന്ന ഭിന്ന രൂപങ്ങളും ആകാരവും പേരും ഉള്ള ചന്ദ്രന്റെ മാര്ഗ്ഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഇരുപത്തിയേഴു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടം.

ഉദാഹരണം : നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉടവം, ഉഡു, ഋക്ഷം, താരം, താരകം, ധിഷ്ണ്യം, ഭം, മീനം, യോടകം, രാത്രിജം, വാനമീന്‍, വിണ്മീന്‍, വ്യോമചാരി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

चंद्रमा के मार्ग में पड़नेवाले स्थिर तारों के सत्ताईस समूह जिनके भिन्न-भिन्न रूप या आकार मान लिए गए हैं और जिनके अलग-अलग नाम हैं।

नक्षत्रों की संख्या सत्ताईस हैं।
आकाशचारी, उड़ु, उड़ुचर, नक्षत्र, नछत्र, सारंग

A configuration of stars as seen from the earth.

constellation

അർത്ഥം : സിനിമ ടിവി, ഹോട്ടല്‍ എന്നിവയുടെ വര്ഗ്ഗീകരണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകം

ഉദാഹരണം : ഹോട്ടല്‍ വര്ഗ്ഗീകരണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് പൊതുവായി ഒന്നുമുതല്‍ പഞ്ചനക്ഷത്രം പദവി നല്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

फिल्मों, टीवी शो, रेस्तराँ और होटलों के वर्गीकरण के लिए समीक्षक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रतीक।

होटलों के वर्गीकरण में प्रायः एक से पाँच सितारे काम में लाए जाते हैं।
सितारा, स्टार

A perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened).

He showed signs of strain.
They welcomed the signs of spring.
mark, sign

അർത്ഥം : ചന്ദ്രന് തന്റെ വഴിയില് ഉള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന സമയം

ഉദാഹരണം : അവന് ചോതി നക്ഷത്രത്തില് ആണ് ജനിച്ചത്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह समय जब चंद्रमा अपने मार्ग में पड़नेवाले स्थिर तारों के सत्ताईस समूहों में से गुजरता है।

नक्षत्र के अनुसार देवताओं का आह्वान करना चाहिए।
उसका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है।
नक्षत्र, नछत्र

അർത്ഥം : അഞ്ച് അല്ലെങ്കില് അതില് അധികം കോണുകളുള്ള ഒരു തുല്യതയുള്ള പ്രതല രൂപം.

ഉദാഹരണം : നക്ഷത്രങ്ങളെ ചിഹ്നങ്ങളായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉഡു, താരം, താരകം, രക്ഷം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

* एक समतल आकृति जिसमें पाँच या उससे अधिक कोण होते हैं।

सितारा विशेषकर प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता है।
सितारा, स्टार

A plane figure with 5 or more points. Often used as an emblem.

star