പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ധൃതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ധൃതി   ക്രിയാവിശേഷണം

അർത്ഥം : വേഗം അല്ലെങ്കില്‍ ശീഘ്രം.

ഉദാഹരണം : മഴ വരുന്നുണ്ടു് വേഗം വീട്ടിലേക്കു നടക്കൂ.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഞ്ജസ, അരം, അവിളംബം, അഹ്നായ, ആയം, ആശു, ഉടനെ, ഊക്കം, ഒഴുക്കു്‌, കാലതാമസമില്ലാതെ, ക്ഷിപ്രം, ചപലം, ചലനശക്തി, ജവം, ഝടിതി, തരസാ, തല്ക്ഷ്ണം, തിടുക്കം, തുര്ണ്ണം, ത്വരിതം, ദ്രാക്‌, ദ്രുതം, ദ്രുതഗതി, പാച്ചില്‍, മന്ദ്ക്ഷു, രംഹസ്സു്‌, രഭസം, രയം, ലഘു, വേഗത, ശീഘ്രം, സത്വരം, സപതി, സൃദം, സ്രാക്‌


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

शीघ्रता से या बिना विलम्ब किए।

कक्षा कार्य जल्दी करोगे तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँगी।
डॉक्टर जल्द आपके घर पहुँच जाएँगे।
अचिर, अविलंब, अविलंबतः, अविलंबित, अविलम्ब, अविलम्बतः, अविलम्बित, आनन-फानन में, आशु, इकदम, इकदम से, एकदम, एकदम से, खड़े-खड़े, जल्द, जल्दी, जल्दी से, तत्काल, तत्क्षण, तुरंत, तुरन्त, तूर्ण, फ़ौरन, फौरन, बेगि, शिताब, शीघ्र, शीघ्रतः, सद्य, हाथा-हाथी, हाथों-हाथ