പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ധാത്രി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ധാത്രി   നാമം

അർത്ഥം : ജനങ്ങള് വസിക്കുന്ന സൌരയൂഥത്തിലെ ഒരു ഗൃഹം.

ഉദാഹരണം : ചന്ദ്രന്‍ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണു്. ഹിന്ദു ധര്മ്മഗ്രന്ധങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു ഭൂമി ശേഷന്‍ എന്ന സര്പ്പത്തിന്റെ ഫണത്തിന്മേല്‍ അടയാളം പോലെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അചല, അനന്ത, ഉര്വിട, കാശ്യപി, ക്ഷിതി, ക്ഷോണി, ജഗതി, ജഗത്തു്‌, ജ്യ, ധര, ധരണീ, ധരിത്രി, പാരിടം, പൃധ്വി, ഭുവു്‌, ഭൂഗര്ഭം, ഭൂഗോളം, ഭൂമിക, ഭൂമുഖം, ഭൂലോകം, മന്നിടം, മന്നു്‌, മഹീതലം, മാത, മേദിനി, രസ, ലോകം, വല്ലി, വല്ലിക, വസുധ, വസുമതി, വാസുര, വിശ്വംഭര, സര്വം, സ്ത്ഥിര

सौर जगत का वह ग्रह जिस पर हम लोग निवास करते हैं।

चन्द्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है।
अचलकीला, अचला, अदिति, अद्रिकीला, अपारा, अवनि, अवनी, अहि, आदिमा, इड़ा, इरा, इल, इला, इलिका, उदधिमेखला, उर्वि, केलि, क्षिति, खगवती, जगद्योनि, जगद्वहा, जमीं, जमीन, ज़मीं, ज़मीन, तप्तायनी, तोयनीबी, देवयजनी, धरणि, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, धरुण, धात्री, पुहमी, पुहुमी, पृथिवी, पृथिवीमंडल, पृथिवीमण्डल, पृथ्वी, पोहमी, प्रथी, प्रियदत्ता, बीजसू, भू, भूतधात्री, भूमंडल, भूमण्डल, भूमिका, भूयण, मला, महि, मही, मेदिनी, यला, रत्नगर्भा, रत्नसू, रत्नसूति, रसा, रेणुका, रेनुका, वसनार्णवा, वसुंधरा, वसुधा, वसुन्धरा, विपुला, विश्वंभरा, विश्वगंधा, विश्वगन्धा, विश्वधारिणी, विश्वम्भरा, वैष्णवी, सुगंधिमाता, सुगन्धिमाता, सोलाली, हेमा

അർത്ഥം : ജന്മം കൊടുത്ത സ്‌ത്രീ അല്ലെങ്കില് സമുദായം, നിയമം മുതലായവയുടെ മുന്പില്‍ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവള്.

ഉദാഹരണം : എന്റെ അമ്മ സാധു ആയ സ്ത്രീയാണു്‌.പുത്രന് കുപുത്രനായാലും അമ്മ ഒരിക്കലും കുമാതാവാകുന്നില്ല.ശ്യാമ ഷീലയുടെ രണ്ടാനമ്മയാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അംബ, അംബായ, അംബിക, അത്ത, അമ്മ, അമ്മച്ചി, അമ്മാര്‍, അമ്മാള്‍, അമ്മി, അമ്മിടി, ആയ, ഉമ്മ, ജനനി, ജനയിത്രീ, ജനിത്രി, തള്ള, തായി, തായ്‌, പെറ്റവള്‍, പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ, പ്രസു, പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ, മഠാധ്യക്ഷ, മമ്മ, മമ്മി, മാതാവു്‌, സ്ത്രീ

जन्म देने वाली स्त्री।

पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।
मेरी माँ एक साध्वी महिला हैं।
अंबा, अम्बा, अम्मा, अम्माँ, अम्मां, अम्मीं, अल्ला, जननी, जन्मदात्री, धात्री, प्रजायिनी, प्रसू, महतारी, माँ, मां, माई, माता, मातारी, मातृ, मातृका, मादर, माया, मैया, वरारणि, वालिदा, शिफा

A woman who has given birth to a child (also used as a term of address to your mother).

The mother of three children.
female parent, mother