പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ധാതു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ധാതു   നാമം

അർത്ഥം : ഖനിയില്നിന്നു ഭൂതക്കണ്ണാടിയില്‍ കൂടി നോക്കിയാല്‍ കാണാവുന്ന പദാര്ഥം കൊണ്ടു പാത്രം, കമ്പി, ആഭരണം, ആയുധം മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുന്നു .; സ്വര്ണ്ണം ഒരു വിലകൂടിയ ധാതുവാണു.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : പദാര്ത്ഥം

वह अपारदर्शक चमकीला खनिज द्रव्य जिससे बर्तन, तार, गहने, शस्त्र आदि बनते हैं।

सोना एक कीमती धातु है।
धातु, मेटल

Any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc..

metal, metallic element

അർത്ഥം : ശരീരത്തിലെ ഒരു ധാതു അതില്‍ നിന്ന് ശക്തിയും തേജസ്സും കാന്തിയും സന്താനവും ഉണ്ടാകുന്നു

ഉദാഹരണം : അവന്‍ ധാതു സംബന്ധമായ രോഗത്താല്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ശുക്ളം

शरीर की वह धातु जिससे उसमें बल, तेज और कान्ति आती है और सन्तान उत्पन्न होती है।

वह वीर्य संबंधी रोग से पीड़ित है।
इंद्रिय, इन्द्रिय, धातु, धातुप्रधान, धातुराजक, नुत्फा, पुंसत्व, पुंस्त्व, बीज, मज्जारस, रेत, रेतन, रेतस्, रेत्र, वीर्य, वृष्ण्य, शुक्र, शुचीरता, शुचीर्य, शुटीर्य, हिरण्य, हीर

The thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract.

come, cum, ejaculate, seed, semen, seminal fluid

അർത്ഥം : ക്രിയയുടെ മൂല രൂപം

ഉദാഹരണം : ഭൂ,കൃ മുതലായവ സംസ്കൃതത്തില്‍ ധാതുക്കള്‍ ആകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : പ്രകൃതി, മൂലം

क्रिया का मूल रूप।

संस्कृत में भू, कृ, आदि धातुएँ हैं।
धातु

(linguistics) the form of a word after all affixes are removed.

Thematic vowels are part of the stem.
base, radical, root, root word, stem, theme

അർത്ഥം : ശരീരം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആന്ദ്രീകതത്വമല്ലെങ്കില്‍ പദാര്ത്ഥം അതു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഏഴാകുന്നു

ഉദാഹരണം : നമ്മുടെ ശരീരത്തില് രസം, രക്തം, മാംസം, മേദസ്സ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്ളം എന്നീ ഏഴ് ധാതുക്കള് ഉണ്ട്

शरीर को बनाए रखने वाले भीतरी तत्व या पदार्थ जो वैद्यक के अनुसार सात हैं।

हमारे शरीर में रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र - ये सात धातुएँ हैं।
धातु