പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഥ കാരാന്തമായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഥ കാരാന്തമായ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഥ കാരാന്തമായ

ഉദാഹരണം : രഥം ഥ കാരാന്തമായ പദമാകുന്നു

जिसके अंत में थ अक्षर हो।

रथ थकारांत शब्द है।
थकारांत, थकारादि, थकारान्त