പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഥ കാരാന്തമായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഥ കാരാന്തമായ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ഥ കാരാന്തമായ

ഉദാഹരണം : രഥം ഥ കാരാന്തമായ പദമാകുന്നു

जिसके अंत में थ अक्षर हो।

रथ थकारांत शब्द है।
थकारांत, थकारादि, थकारान्त